JOGI NYILATKOZAT

Jogi nyilatkozat


A RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: RÁBA Nyrt.) honlapjának, illetve weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja a RÁBA Nyrt. jelen nyilatkozatban meghatározott feltételeit. A RÁBA Nyrt. egységes honlapjának részét képezik a RÁBA holding tagjaira vonatkozó weboldalak is, amelyekre a jelen nyilatkozatban foglalt feltételek egyformán érvényesek.

Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, ne látogassa honlapunk weboldalait!

SZERZŐI JOGVÉDELEMI NYILATKOZAT
A honlap teljes tartalma - különösen a weboldalakon megjelenő szövegek, képek, grafikák, információk egyéb anyagok, illetve ezek elrendezése - szerzői jogvédelem, illetve védjegyoltalom alatt állnak. A honlap tartalmának felhasználására, hasznosítására, illetve átruházására kizárólag a RÁBA Nyrt. jogosult.

Tilos a tartalom egészét vagy bármely elemét módosítani, átalakítani, vagy reprodukálni, a saját személyes használattól eltérő célból letölteni, tárolni, kinyomtatni, más honlap vagy bármely alkotás létrehozásához bármely módon vagy formában felhasználni, bármely céllal bemutatni, kiállítani vagy terjeszteni, kereskedelmi célra, üzleti vagy nem üzletszerű célra bármely módon és formában felhasználni, hasznosítani, átruházni vagy egyébként rendelkezni vele.

A RÁBA Nyrt. a honlap, illetve a weboldalak vonatkozásában – a saját személyes célra történő letöltés, tárolás és kinyomtatás kivételével - minden jogot fenntart.

FELELŐSSÉG KIZÁRÓ NYILATKOZAT
A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál. A RÁBA Nyrt. weboldalain megjelenő információk és adatok felhasználása kizárólag a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történhet. A RÁBA Nyrt. rendszeresen gondoskodik a honlapon megjelenő adatok és információk frissítéséről, azonban azok teljessége, helyessége, illetve pontossága tekintetében nem vállal felelősséget, kivéve, ha az információ helyességéért a tőkepiaci törvény szerinti felelősség terheli (például tőzsdei jelentések, stb.). A RÁBA Nyrt. nem felel a RÁBA Nyrt. weboldalakhoz kapcsolódóan harmadik személyek által közzétett adatokért, információkért sem.

A RÁBA Nyrt. nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a weboldalak használatával kapcsolatban, azok használatából vagy használatra képtelen állapotából származhatnak, a weboldalak nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarból, az információtovábbítás esetleges késedelméből, számítógépes vírus által vagy más rosszindulatú kódból, az adatátviteli út hibájából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából vagy más, a felsoroltakhoz hasonló okból keletkezhetnek.

A SZEMÉLYES ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Azzal, hogy Ön a RÁBA Nyrt. részére bármely személyes adatát akár a weboldalak használatával, akár e-mailben a honlapon feltüntetett e-mail címre megküldi, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a RÁBA Nyrt. a hozzájárulás kifejezett visszavonásáig, illetve az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig az alábbiak szerint kezelje.

Ha a honlap adatküldésre vonatkozó lapja vagy az e-mail címmel kapcsolatos tartalma eltérően nem rendelkezik, az Ön által megadott adatokat a RÁBA Nyrt. kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, reklámozási és kockázatelemzési célokra is felhasználhatja, valamint jogosult az ilyen adatokat azonos célú felhasználás végett megküldeni leányvállalatainak vagy szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozóinak.

Amennyiben Ön a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben („Atvt”) meghatározott különleges adatot küld (pl. a politikai véleményre, vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az egészségi állapotra, stb. vonatkozó adatok) azt a RÁBA Nyrt. a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címét és a böngésző szoftvertől függően számítógépének egyes adatait látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások azonosítása végett a honlapot kiszolgáló informatikai rendszer gyűjti és 12 hónapig tárolja.

A RÁBA Nyrt. kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Atvt., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.

A RÁBA Nyrt. kijelenti, hogy az Ön által az interneten keresztül megadott személyes, illetve személyes jellegű adatokat ugyanolyan fokú biztonsági védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A RÁBA Nyrt. az Ön személyes adatait, valamint az Ön vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi-, üzleti kapcsolataira vonatkozó adatokat, tényeket, információt vagy megoldásokat a jogszabályi titoktartási kötelezettségnek megfelelően kezeli. A RÁBA Nyrt. minden ésszerű és indokolt intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, illetve jogosulatlan felhasználás, sérülés vagy megsemmisülés megelőzésére.

A RÁBA Nyrt. fenntartja a jogot, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa.